Menu / szukaj

Strategia marketingowa firmy od A do Z

Dla kogo?:

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, osób odpowiedzialnych za reklamę i marketing internetowy firm, a także pracowników agencji reklamowych i wszystkich osób zainteresowanych nowymi technikami promocji.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami i metodami budowania strategii marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania potencjału marketingu internetowego oraz jego emergentnego łączenia z innymi działaniami marketingowymi.

Zakres merytoryczny szkolenia:
 • Czym jest myślenie strategiczne?
 • Dlaczego firmie potrzebna jest strategia marketingowa?

○    Działania strategiczne vs. chaotyczne

○    Zdobywanie przewagi konkurencyjnej dzięki myśleniu strategicznemu

 • Etapy budowania strategii marketingowej

○    Analiza otoczenia firmy

■        Najważniejsze techniki pozwalające na efektywną analizę otoczenia firmy

■        Praktyczne ćwiczenia w efektywnej analizie otoczenia firmy

○    Analiza potencjału firmy

■        Najważniejsze techniki analizy potencjału firmy

■        Praktyczne ćwiczenia analizy potencjału firmy

○    Formułowanie celów strategicznych

■        Jak odróżnić dobrze opracowane cele od celów źle opracowanych?

■        Sposoby formułowania celów strategicznych

■        Praktyczne ćwiczenia w formułowaniu celów strategicznych

○    Dobór narzędzi realizacji celów strategicznych

■        Analiza najważniejszych narzędzi marketingowych w internecie: social media marketing, reklama w internecie (CPM, CPC), SEO i SEM, e-mail marketing

■        Analiza najważniejszych narzędzi ATL i BTL

■        Praktyczne ćwiczenia w doborze narzędzi marketingowych do założonych celów strategii

○    Tworzenie harmonogramu oraz budżetu strategii marketingowej

■        Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia budżetu i harmonogramu

■        Praktyczne ćwiczenia z zakresu tworzenia budżetu oraz harmonogramu strategii marketingowej

○    Monitorowanie i ewaluacja strategii marketingowej

■        Wykorzystanie internetowych narzędzi analitycznych w ocenie skuteczności strategii marketingowej (między innymi Google Analytics)

■        Dobór odpowiednich wskaźników pozwalających monitorować skuteczność strategii

■        Praktyczne ćwiczenia w analizie skuteczności strategii oraz wykorzystaniu narzędzi internetowych do oceny skuteczności podjętych działań

○    Wprowadzanie zmian i korekta strategii marketingowej

 • Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia strategii marketingowej
Nabyta na szkoleniu wiedza pozwoli uczestnikom:
 • Opracować własną strategię marketingową
 • Formułować strategiczne cele dla swojej firmy
 • Ocenić słabe i mocne strony prowadzonej działalności
 • Ocenić działania marketingowe pod kątem ich przydatności dla realizacji strategii marketingowej
 • Skutecznie dobierać narzędzia marketingowe, tak, aby pozwalały realizować założone cele strategiczne
 • Ocenić skuteczność podejmowanych działań marketingowych
Po ukończonym szkoleniu uczestnicy będą znać:
 • Najważniejsze sposoby budowania strategii marketingowych
 • Metody analizy konkurencji oraz mocnych i słabych stron firmy
 • Najskuteczniejsze narzędzia marketingu internetowego
 • Najskuteczniejsze narzędzia ATL i BTL
 • Metody analizy skuteczności strategii marketingowych
Metoda realizacji zajęć:

Szkolenie ma charakter praktyczny, prowadzone jest w formie warsztatów z wykorzystaniem następujących technik:

 • Ćwiczenia grupowe
 • Ćwiczenia indywidualne przy komputerach
 • Dyskusje grupowe
 • Burza mózgów
 • Eksperymenty
 • Wykład
 • Analiza studiów przypadków (case studies)