Menu / szukaj

Plany Marketingowe

PlanyStrategiczne

CZYM SĄ PLANY MARKETINGOWE?

Plany marketingowe to jasne i proste zestawienia głównych trendów rynkowych, najważniejszych docelowych segmentów rynku i ich wymagań w zakresie dostarczanej wartości oraz zamierzonych sposobów nadania ofercie firmy większej wartości niż proponowane przez konkurentów.

Jednoznacznie wskazują one priorytety w zakresie celów marketingowych i strategii marketingowych oraz przedstawiają finansowe konsekwencje zaplanowanych działań marketingowych. Są niezbędnym elementem sukcesów firm w walce rynkowej. Odpowiednio przygotowane i realizowane plany marketingowe pozwalają firmie sprawnie się rozwijać, unikać problemów i osiągać założone cele.

PROCES TWORZENIA PLANÓW MARKETINGOWYCH

Choć same plany marketingowe muszą być jasne i proste, to proces ich tworzenia, czyli sformalizowane planowanie marketingowe, już taki nie jest. Wymaga unikalnej wiedzy i umiejętności, które zapewniam. Badania nad skutecznością sformalizowanego planowania marketingowego, którego efektem są właśnie plany marketingowe, wykazały, że może ono wnieść poważny wkład w sukces ekonomiczny firm.  Samo planowanie marketingowe, daje firmie liczne korzyści, z których najważniejsze to:

 • Systematyczne wykrywanie pojawiających się szans i zagrożeń,
 • Gotowość reagowania na zmianę,
 • Szczegółowe określenie trwałej przewagi konkurencyjnej,
 • Poprawa komunikacji w kierownictwie,
 • Osłabienie konfliktów pomiędzy osobami i działami organizacji,
 • Zaangażowanie wszystkich poziomów zarządzania w proces planowania,
 • Właściwsza alokacja ograniczonych zasobów,
 • Spójność metod stosowanych w całej organizacji,
 • Ściślejsze ukierunkowanie wszystkich jednostek organizacyjnych na rynek.
PLANY MARKETINGOWE JAKO PRODUKT

Uzasadniając potrzebę opracowania planów marketingowych można je potraktować jako konkretny produkt, który musi zostać wytworzony w ramach sformalizowanego planowania marketingowego i sprzedany. Z tego punktu widzenia należy wskazać na jeszcze jeden aspekt planowania marketingowego – na jego odbiorców i oczekiwane przez nich korzyści.

Zgodnie z klasyczną teorią marketingową plany marketingowe mają trzy główne grupy docelowe:

 • kierownictwo i pracownicy firmy,
 • udziałowcy i inwestorzy,
 • pozostali zainteresowani.

Każda z tych grup będzie poszukiwała czegoś innego w tych dokumentach i dla każdej grupy inne będą potencjalne korzyści, jakie mogą im zapewnić plany marketingowe i zawarte w nich strategie marketingowe. Można podzielić te korzyści na strategiczne i operacyjno-taktyczne. Przy tworzeniu planu marketingowego dla firmy biorę pod uwagę wszystkie grupy docelowe.

PLANY MARKETINGOWE OFERUJĄ KORZYŚCI STRATEGICZNE:

 • Poprawa obsługi klientów,
 • Doskonalenie przewagi konkurencyjnej,
 • Poszukiwanie możliwości rozwoju i innowacyjnych rozwiązań,
 • Monitorowanie, prognozowanie i dostosowanie się do zmian zachodzących na rynku,
 • Uczenie się organizacji,
 • Efektywniejsze wykorzystanie zasobów i zwrotu z inwestycji,
 • Lepsza komunikacja i wyeliminowanie konfliktów.

PLANY MARKETINGOWE ZAPEWNIAJĄ RÓWNIEŻ KORZYŚCI OPERACYJNO-TAKTYCZNE:

 • Stworzenie „mapy drogowej” dla działań rynkowych,
 • Zapewnienie wewnętrznej spójności z innymi planami i ogólnym planem firmy,
 • Koordynacja i integracja działań wewnątrz firmy,
 • Usprawnienie planowania finansowego i budżetowania,
 • Opracowanie zestawu wskaźników i mierników benchmarkingowych do oceny wykonania planu oraz monitorowania jego realizacji,
 • Odpowiednia alokacja zasobów finansowych, personalnych, informacyjnych, materialnych i tak dalej, a także stworzenie właściwego systemu szkoleń,
 • Lepsze zrozumienie procesu zarządzania wewnątrz organizacji i akceptacja zmian,
 • Ograniczenie marnotrawstwa i zbędnych kosztów.
ZLEĆ PRZYGOTOWANIE PLANU MARKETINGOWEGO

Jeśli chciałbyś uzyskać ofertę stworzenia planu marketingowego i dowiedzieć się, jak będzie wyglądać proces naszej współpracy, skontaktuj się ze mną.