Menu / szukaj

Biznesplany

CZYM JEST BIZNESPLAN?

Biznesplan stanowi podstawowy instrument wyznaczania celów gospodarczych i finansowych na okres planowany, a także jest sposobem kontroli i weryfikacji realizacji planowanych przedsięwzięć. Jest on zestawem dokumentów, analiz i programów, w których na podstawie oceny aktualnej sytuacji finansowej i danych historycznych oraz przydawanych zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania przy wszelkich istniejących uwarunkowaniach i ograniczeniach natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, prawnej, kadrowej, technologicznej, ekologicznej, a czasem również geograficznej i politycznej.

Biznesplan jest konkretyzacją zamierzeń, bazującą na realistycznej ocenie dotychczasowych wyników, potencjału przedsiębiorstwa, warunków konkurencji oraz tendencji rozwojowych rynku i postępu techniczno-organizacyjnego, mającą przyczynić się do realizacji zamierzonych celów, a w konsekwencji do wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwach. Tak więc jest on podstawowym dokumentem przedstawiającym zamierzenia działania przedsiębiorstwa w określonym czasie.

BIZNESPLAN POKAZUJE OBECNĄ SYTUACJĘ FIRMY I WYZNACZA KIERUNEK DZIAŁANIA

Biznesplan jest prognozą przyszłości firmy, obrazem jej aktualnej sytuacji oraz rejestrem jej dotychczasowych osiągnięć.  Biznesplan to szczególny rodzaj planu, który, po pierwsze, jest prognozą przyszłości firmy, po drugie – rejestrem jej dotychczasowych osiągnięć, a po trzecie – obrazem jej sytuacji aktualnej. Najczęściej ma on formę kilkudziesięciostronicowego dokumentu o określonej przejrzystej strukturze, napisanego językiem konkretnym, syntetycznym i precyzyjnym.

BIZNESPLAN JEST CZĘŚCIĄ PROCESU POZYSKIWANIA FINANSOWANIA

Biznesplan powstaje najczęściej, jako dokument niezbędny przy pozyskiwania finansowania zewnętrznego – kapitału inwestycyjnego, kredytu bankowego lub na przykład dotacji ze środków unijnych. Kluczową częścią biznesplanu jest plan marketingowy.

Biznesplan jest narzędziem planistycznym zwiększającym szansę powodzenia realizowanych przez firmę przedsięwzięć inwestycyjnych. Dzięki sporządzaniu biznesplanu możemy spróbować przewidzieć, jakie korzyści zostaną odniesione w wyniku wdrożenia danego przedsięwzięcia.

Jego przygotowanie może uchronić przed podęciem błędnej decyzji, pozwala zdefiniować główne cele planowanych projektów i strategię przedsiębiorstwa. Jego głównym elementem jest plan marketingowy. Biznesplan ma często znaczenie formalne, jako obowiązkowy dokument w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Jeśli chciałbyś, abym przygotował biznesplan dla Ciebie, skontaktuj się ze mną.